Author Index — Y

Yada, Hiroki   105
Yakubov, Sergey   063, 173
Yan, Kai   036, 042
Yang, X. X.   247
Yanpeng, Wei   041
Yeh, Chih-Kuang   274
Yin, Bixing   159
Yin, Junlian   207
Yingnan, Zhao   176

Yiwei, Wang   041
Yong, Wang   126
Yoshida, Yoshiki   231
Young, Yin Lu   284
Yu, Kai-Ping   023
Yuan, Xulong   082, 087
Yue, Zhao   176
Yun-hua, Jiang   200, 201
Yusof, Y. A.   009