Author Index — W

Walter, Perconti   077
Wang, Fei Ren Jy-An   208
Wang, Hong   208
Wang, Houlin Liu Jian   159
Wang, Jian   120
Wang, Q. X.   037
Wang, Qian   027
Wang, Yadong   082, 087
Wang, Yong   120, 159
Wang, Z. W.   217
Wang, Zhi   036, 042

Watanabe, Mitsuo   231
Watanabe, Satoshi   224, 246
Wei-Lin, Xu   046
Wei-guang, An   200, 201
Weide, E. T. A. van der   098
Weitendorf, E. -A.   270
Westerweel, J.   234
Wijngaarden, Erik van   196
Witkamp, G. J.   085, 203
Wong, Zheng Zheng   228
Wu, Yulin   112, 207