Author Index — J

Jang, Hyun-Gil   156
Ji, Bin   112
Ji, Chen   032
Jia, Hui-Xia   073, 076
Jian, Wang   126
Jiao, Lei   207
Jinbo, Yoshinori   202
Jing-Jun, Deng   046
Johannsen, C.   270
Johannsen, Christian   196
Johnsen, Eric   213, 214
Johnson, Erick   169